HỆ THỐNG CẢNH BÁO DÒ KHÓI SỚM
 
Các VESDA VLC Marine bởi Xtralis là một aspirating dò khói được thử nghiệm và chứng nhận để sử dụng trong môi trường biển. Các VESDA VLC Marine aspirating dò khói có sẵn trong hai phiên bản, một giao diện mà qua rơle chỉ (RO) và một giao diện thông qua các rơle và VESDAnet (VN).

Model Numbers: VLC-50000-MRN, VLC-50500-MRN
  • KENTEC - VES

  • ARGUS SECURITY

  • VESDA - MARINE

  • FIRETRACE

  • FIRE AWAYS INC.

  • Deutz

  • PARAGON